Đồ | Rương Nham Thạch II - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Nham Thạch II

Rương Nham Thạch II Rương Nham Thạch II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 65000
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.4100%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.250100%