Đồ | Bộ Ma Lực cấp 1 - Nhận Bộ Bài Ma Lực

Bộ Ma Lực cấp 1

Bộ Ma Lực cấp 1 Bộ Ma Lực cấp 1
Nhận Bộ Bài Ma Lực
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực I - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 5Đ Năng lượng.
Cấp 1
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực II - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 5Đ Năng lượng.
Cấp 1
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực III - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 5Đ Năng lượng.
Cấp 1
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực IV - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 5Đ Năng lượng.
Cấp 1
1100%