Đồ | Bộ Ma Lực cấp 2 - Nhận Bộ Bài Ma Lực

Bộ Ma Lực cấp 2

Bộ Ma Lực cấp 2 Bộ Ma Lực cấp 2
Nhận Bộ Bài Ma Lực
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực I - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 7Đ Năng lượng.
Cấp 2
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực II - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 7Đ Năng lượng.
Cấp 2
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực III - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 7Đ Năng lượng.
Cấp 2
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực IV - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 7Đ Năng lượng.
Cấp 2
1100%