Đồ | Bộ Ma Lực cấp 3 - Nhận Bộ Bài Ma Lực

Bộ Ma Lực cấp 3

Bộ Ma Lực cấp 3 Bộ Ma Lực cấp 3
Nhận Bộ Bài Ma Lực
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực I - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 9Đ Năng lượng.
Cấp 3
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực II - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 9Đ Năng lượng.
Cấp 3
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực III - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 9Đ Năng lượng.
Cấp 3
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ma Lực IV - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 9Đ Năng lượng.
Cấp 3
1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1