Đồ | Bộ Ăn Mòn cấp 3 - Bộ bài Ăn Mòn.

Bộ Ăn Mòn cấp 3

Bộ Ăn Mòn cấp 3 Bộ Ăn Mòn cấp 3
Bộ bài Ăn Mòn.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ăn Mòn I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ăn Mòn II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ăn Mòn III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ăn Mòn IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%