Đồ | Bộ Ăn Mòn cấp 4 - Bộ bài Ăn Mòn.

Bộ Ăn Mòn cấp 4

Bộ Ăn Mòn cấp 4 Bộ Ăn Mòn cấp 4
Bộ bài Ăn Mòn.
Tối đa 49999
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ăn Mòn I - Có 20% cơ hội giảm 40 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.
Cấp 4
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ăn Mòn II - Có 20% cơ hội giảm 40 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.
Cấp 4
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ăn Mòn III - Có 20% cơ hội giảm 40 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.
Cấp 4
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ăn Mòn IV - Có 20% cơ hội giảm 40 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.
Cấp 4
1100%