Đồ | Bộ Trời Giáng cấp 3 - Bộ bài Trời Giáng.

Bộ Trời Giáng cấp 3

Bộ Trời Giáng cấp 3 Bộ Trời Giáng cấp 3
Bộ bài Trời Giáng.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng I - Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.
Cấp 3
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng II - Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.
Cấp 3
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng III - Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.
Cấp 3
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng IV - Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.
Cấp 3
1100%