Đồ | Bộ Trời Giáng cấp 5 - Bộ bài Trời Giáng.

Bộ Trời Giáng cấp 5

Bộ Trời Giáng cấp 5 Bộ Trời Giáng cấp 5
Bộ bài Trời Giáng.
Tối đa 65000
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1100%