Đồ | Bộ Trời Giáng cấp 5 - Bộ bài Trời Giáng.

Bộ Trời Giáng cấp 5

Bộ Trời Giáng cấp 5 Bộ Trời Giáng cấp 5
Bộ bài Trời Giáng.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng I - Có 20% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.
Cấp 5
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng II - Có 20% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.
Cấp 5
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng III - Có 20% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.
Cấp 5
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Trời Giáng IV - Có 20% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.
Cấp 5
1100%