Đồ | Bộ Ngăn Chặn cấp 3 - Bộ bài Ngăn Chặn.

Bộ Ngăn Chặn cấp 3

Bộ Ngăn Chặn cấp 3 Bộ Ngăn Chặn cấp 3
Bộ bài Ngăn Chặn.
Tối đa 65000
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1100%