Đồ | Bộ Ngăn Chặn cấp 3 - Bộ bài Ngăn Chặn.

Bộ Ngăn Chặn cấp 3

Bộ Ngăn Chặn cấp 3 Bộ Ngăn Chặn cấp 3
Bộ bài Ngăn Chặn.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn I - Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 30% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
Cấp 3
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn II - Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 30% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
Cấp 3
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn III - Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 30% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
Cấp 3
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn IV - Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 30% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
Cấp 3
1100%