Đồ | Bộ Ngăn Chặn cấp 4 - Bộ bài Ngăn Chặn.

Bộ Ngăn Chặn cấp 4

Bộ Ngăn Chặn cấp 4 Bộ Ngăn Chặn cấp 4
Bộ bài Ngăn Chặn.
Tối đa 49999
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn I - Khi bị tấn công, có 15% cơ hội giảm 35% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
Cấp 4
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn II - Khi bị tấn công, có 15% cơ hội giảm 35% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
Cấp 4
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn III - Khi bị tấn công, có 15% cơ hội giảm 35% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
Cấp 4
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngăn Chặn IV - Khi bị tấn công, có 15% cơ hội giảm 35% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.
Cấp 4
1100%