Đồ | Bộ Hư Ảo cấp 1 - Bộ bài Hư Ảo.

Bộ Hư Ảo cấp 1

Bộ Hư Ảo cấp 1 Bộ Hư Ảo cấp 1
Bộ bài Hư Ảo.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1100%