Đồ | Bộ Hư Ảo cấp 2 - Bộ bài Hư Ảo.

Bộ Hư Ảo cấp 2

Bộ Hư Ảo cấp 2 Bộ Hư Ảo cấp 2
Bộ bài Hư Ảo.
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo I - Tăng 13% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 2
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo II - Tăng 13% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 2
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo III - Tăng 13% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 2
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo IV - Tăng 13% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 2
1100%