Đồ | Bộ Hư Ảo cấp 3 - Bộ bài Hư Ảo.

Bộ Hư Ảo cấp 3

Bộ Hư Ảo cấp 3 Bộ Hư Ảo cấp 3
Bộ bài Hư Ảo.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo I - Tăng 17% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 3
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo II - Tăng 17% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 3
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo III - Tăng 17% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 3
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Hư Ảo IV - Tăng 17% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu.
Cấp 3
1100%