Đồ | Bộ Siêu Lực cấp 2 - Bộ bài Siêu Lực.

Bộ Siêu Lực cấp 2

Bộ Siêu Lực cấp 2 Bộ Siêu Lực cấp 2
Bộ bài Siêu Lực.
Tối đa 65000
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Siêu Lực IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1100%