Đồ | Bộ Bất Bại cấp 1 - Bộ bài Bất Bại.

Bộ Bất Bại cấp 1

Bộ Bất Bại cấp 1 Bộ Bất Bại cấp 1
Bộ bài Bất Bại.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại I - Tăng 10% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 1
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại II - Tăng 10% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 1
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại III - Tăng 10% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 1
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại IV - Tăng 10% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 1
1???