Đồ | Bộ Bất Bại cấp 2 - Bộ bài Bất Bại.

Bộ Bất Bại cấp 2

Bộ Bất Bại cấp 2 Bộ Bất Bại cấp 2
Bộ bài Bất Bại.
Tối đa 65000
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???