Help us on Patreon, please!

Đồ | Bộ Bất Bại cấp 2 - Bộ bài Bất Bại.

Bộ Bất Bại cấp 2

Bộ Bất Bại cấp 2 Bộ Bất Bại cấp 2
Bộ bài Bất Bại.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại I - Tăng 15% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 2
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại II - Tăng 15% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 2
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại III - Tăng 15% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 2
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại IV - Tăng 15% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.
Cấp 2
1???