Đồ | Bộ Bất Bại cấp 5 - Bộ bài Bất Bại.

Bộ Bất Bại cấp 5

Bộ Bất Bại cấp 5 Bộ Bất Bại cấp 5
Bộ bài Bất Bại.
Tối đa 65000
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Bất Bại IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv5 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv5 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1