Đồ | Bộ Tái Sinh cấp 1 - Bộ bài Tái Sinh.

Bộ Tái Sinh cấp 1

Bộ Tái Sinh cấp 1 Bộ Tái Sinh cấp 1
Bộ bài Tái Sinh.
Tối đa 65000
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???