Đồ | Bộ Tái Sinh cấp 2 - Bộ bài Tái Sinh.

Bộ Tái Sinh cấp 2

Bộ Tái Sinh cấp 2 Bộ Tái Sinh cấp 2
Bộ bài Tái Sinh.
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh I - Tăng 15% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 25% hiệu quả hồi máu.
Cấp 2
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh II - Tăng 15% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 25% hiệu quả hồi máu.
Cấp 2
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh III - Tăng 15% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 25% hiệu quả hồi máu.
Cấp 2
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh IV - Tăng 15% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 25% hiệu quả hồi máu.
Cấp 2
1???