Đồ | Bộ Tái Sinh cấp 3 - Bộ bài Tái Sinh.

Bộ Tái Sinh cấp 3

Bộ Tái Sinh cấp 3 Bộ Tái Sinh cấp 3
Bộ bài Tái Sinh.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh I - Tăng 20% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 30% hiệu quả hồi máu.
Cấp 3
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh II - Tăng 20% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 30% hiệu quả hồi máu.
Cấp 3
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh III - Tăng 20% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 30% hiệu quả hồi máu.
Cấp 3
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Tái Sinh IV - Tăng 20% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 30% hiệu quả hồi máu.
Cấp 3
1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. 1