Đồ | Bộ Thánh Quang cấp 1 - Bộ bài Thánh Quang.

Bộ Thánh Quang cấp 1

Bộ Thánh Quang cấp 1 Bộ Thánh Quang cấp 1
Bộ bài Thánh Quang.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang I - Tăng 5% máu tối đa và giảm 5% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang II - Tăng 5% máu tối đa và giảm 5% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang III - Tăng 5% máu tối đa và giảm 5% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang IV - Tăng 5% máu tối đa và giảm 5% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???