Đồ | Bộ Thánh Quang cấp 2 - Bộ bài Thánh Quang.

Bộ Thánh Quang cấp 2

Bộ Thánh Quang cấp 2 Bộ Thánh Quang cấp 2
Bộ bài Thánh Quang.
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang I - Tăng 10% máu tối đa và giảm 8% thiệt hại phải nhận.
Cấp 2
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang II - Tăng 10% máu tối đa và giảm 8% thiệt hại phải nhận.
Cấp 2
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang III - Tăng 10% máu tối đa và giảm 8% thiệt hại phải nhận.
Cấp 2
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang IV - Tăng 10% máu tối đa và giảm 8% thiệt hại phải nhận.
Cấp 2
1???