Đồ | Bộ Thánh Quang cấp 3 - Bộ bài Thánh Quang.

Bộ Thánh Quang cấp 3

Bộ Thánh Quang cấp 3 Bộ Thánh Quang cấp 3
Bộ bài Thánh Quang.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang I - Tăng 15% máu tối đa và giảm 12% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang II - Tăng 15% máu tối đa và giảm 12% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang III - Tăng 15% máu tối đa và giảm 12% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang IV - Tăng 15% máu tối đa và giảm 12% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1