Đồ | Bộ Thánh Quang cấp 5 - Bộ bài Thánh Quang.

Bộ Thánh Quang cấp 5

Bộ Thánh Quang cấp 5 Bộ Thánh Quang cấp 5
Bộ bài Thánh Quang.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang I - Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 5
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang II - Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 5
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang III - Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 5
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Thánh Quang IV - Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 5
1???