Đồ | Bộ Ngã Quỷ cấp 1 - Bộ bài Ngã Quỷ.

Bộ Ngã Quỷ cấp 1

Bộ Ngã Quỷ cấp 1 Bộ Ngã Quỷ cấp 1
Bộ bài Ngã Quỷ.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ I - Tăng 20% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ II - Tăng 20% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ III - Tăng 20% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ IV - Tăng 20% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???