Đồ | Bộ Ngã Quỷ cấp 2 - Bộ bài Ngã Quỷ.

Bộ Ngã Quỷ cấp 2

Bộ Ngã Quỷ cấp 2 Bộ Ngã Quỷ cấp 2
Bộ bài Ngã Quỷ.
Tối đa 65000
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???