Đồ | Bộ Ngã Quỷ cấp 2 - Bộ bài Ngã Quỷ.

Bộ Ngã Quỷ cấp 2

Bộ Ngã Quỷ cấp 2 Bộ Ngã Quỷ cấp 2
Bộ bài Ngã Quỷ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ I - Tăng 30% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 2
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ II - Tăng 30% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 2
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ III - Tăng 30% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 2
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ IV - Tăng 30% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 2
1???