Đồ | Bộ Ngã Quỷ cấp 3 - Bộ bài Ngã Quỷ.

Bộ Ngã Quỷ cấp 3

Bộ Ngã Quỷ cấp 3 Bộ Ngã Quỷ cấp 3
Bộ bài Ngã Quỷ.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ I - Tăng 40% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ II - Tăng 40% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ III - Tăng 40% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ IV - Tăng 40% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1