Đồ | Bộ Ngã Quỷ cấp 3 - Bộ bài Ngã Quỷ.

Bộ Ngã Quỷ cấp 3

Bộ Ngã Quỷ cấp 3 Bộ Ngã Quỷ cấp 3
Bộ bài Ngã Quỷ.
Tối đa 65000
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1