Đồ | Bộ Ngã Quỷ cấp 4 - Bộ bài Ngã Quỷ.

Bộ Ngã Quỷ cấp 4

Bộ Ngã Quỷ cấp 4 Bộ Ngã Quỷ cấp 4
Bộ bài Ngã Quỷ.
Tối đa 49999
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ I - Tăng 55% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 4
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ II - Tăng 55% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 4
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ III - Tăng 55% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 4
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ IV - Tăng 55% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 4
1???