Đồ | Bộ Ngã Quỷ cấp 5 - Bộ bài Ngã Quỷ.

Bộ Ngã Quỷ cấp 5

Bộ Ngã Quỷ cấp 5 Bộ Ngã Quỷ cấp 5
Bộ bài Ngã Quỷ.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ I - Tăng 70% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 5
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ II - Tăng 70% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 5
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ III - Tăng 70% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 5
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Ngã Quỷ IV - Tăng 70% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.
Cấp 5
1???