Đồ | Quà Mùa Hè - Mở để nhận thưởng lớn.

Quà Mùa Hè

Quà Mùa Hè Quà Mùa Hè
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 2000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Nắm Ngọc - Nhận 2 Ngọc1???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc1???
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.1???
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.1???
Gói Ấn I - Nhận 10 Ấn.1???
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.1???
Gói Danh Vọng I - Nhận 100 Danh vọng.1???
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.1???
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.1???
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.1???