Đồ | Bộ Thần Phạt cấp 1 - Bộ bài Thần Phạt.

Bộ Thần Phạt cấp 1

Bộ Thần Phạt cấp 1 Bộ Thần Phạt cấp 1
Bộ bài Thần Phạt.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt I - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 5% lực tấn công và giảm 5% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt II - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 5% lực tấn công và giảm 5% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt III - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 5% lực tấn công và giảm 5% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt IV - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 5% lực tấn công và giảm 5% thiệt hại phải nhận.
Cấp 1
1???