Đồ | Bộ Thần Phạt cấp 1 - Bộ bài Thần Phạt.

Bộ Thần Phạt cấp 1

Bộ Thần Phạt cấp 1 Bộ Thần Phạt cấp 1
Bộ bài Thần Phạt.
Tối đa 65000
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???