Đồ | Bộ Thần Phạt cấp 3 - Bộ bài Thần Phạt.

Bộ Thần Phạt cấp 3

Bộ Thần Phạt cấp 3 Bộ Thần Phạt cấp 3
Bộ bài Thần Phạt.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt I - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 15% lực tấn công và giảm 15% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt II - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 15% lực tấn công và giảm 15% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt III - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 15% lực tấn công và giảm 15% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Thần Phạt IV - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 15% lực tấn công và giảm 15% thiệt hại phải nhận.
Cấp 3
1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1