Đồ | Bộ Sinh Tồn cấp 1 - Bộ bài Sinh Tồn.

Bộ Sinh Tồn cấp 1

Bộ Sinh Tồn cấp 1 Bộ Sinh Tồn cấp 1
Bộ bài Sinh Tồn.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1???