Đồ | Bộ Sinh Tồn cấp 3 - Bộ bài Sinh Tồn.

Bộ Sinh Tồn cấp 3

Bộ Sinh Tồn cấp 3 Bộ Sinh Tồn cấp 3
Bộ bài Sinh Tồn.
Tối đa 65000
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???