Đồ | Bộ Sinh Tồn cấp 3 - Bộ bài Sinh Tồn.

Bộ Sinh Tồn cấp 3

Bộ Sinh Tồn cấp 3 Bộ Sinh Tồn cấp 3
Bộ bài Sinh Tồn.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn I - Tự tăng 16% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần.
Cấp 3
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn II - Tự tăng 16% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần.
Cấp 3
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn III - Tự tăng 16% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần.
Cấp 3
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn IV - Tự tăng 16% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần.
Cấp 3
1???