Đồ | Bộ Sinh Tồn cấp 5 - Bộ bài Sinh Tồn.

Bộ Sinh Tồn cấp 5

Bộ Sinh Tồn cấp 5 Bộ Sinh Tồn cấp 5
Bộ bài Sinh Tồn.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn I - Tự tăng 24% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 2 kẻ địch ở gần.
Cấp 5
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn II - Tự tăng 24% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 2 kẻ địch ở gần.
Cấp 5
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn III - Tự tăng 24% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 2 kẻ địch ở gần.
Cấp 5
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Sinh Tồn IV - Tự tăng 24% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 2 kẻ địch ở gần.
Cấp 5
1???