Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh I

Gói Đá Tinh I Gói Đá Tinh I
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
Tối đa 65000
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Vô Hình - Khi HP dưới 30%, tăng 30% tấn công, tăng 10% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s)1???
Đá Tinh Lực Cấm Kỵ - Khi bị tấn công, có 60% cơ hội giảm 20% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 10 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 106% tấn công. (Không thời gian dừng.)1???
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+1500Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa.1???
Đá Tinh Nộ Lửa - Tăng 8% Máu. Tăng 15% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây)1???