Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh III

Gói Đá Tinh III Gói Đá Tinh III
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Tối đa 65000
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Vô Hình - Khi HP dưới 30%, tăng 50% tấn công, tăng 20% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s)1???
Đá Tinh Lực Cấm Kỵ - Khi bị tấn công, có 60% cơ hội giảm 30% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 30 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 120% tấn công. (Không thời gian dừng.)1???
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+2400Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 8% HP tối đa.1???
Đá Tinh Nộ Lửa - Tăng 16% Máu. Tăng 25% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây)1???