Đồ - Gói quà

Hòm Đá Tinh Chí Tôn IV

Hòm Đá Tinh Chí Tôn IV Hòm Đá Tinh Chí Tôn IV
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv8-9.
Tối đa 65000
Bán 388000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Lực Chế Ngự - Tăng 170% năng lực tấn công nhưng giảm 30% tốc độ tấn công.1???
Đá Tinh Lực Cấm Kỵ - Khi bị tấn công, có 70% cơ hội giảm 100% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 85 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 180% tấn công. (Không thời gian dừng.)1???
Đá Tinh Gió Chỉ Lệnh - Tăng 20% Né và 75% Máu tối đa.1???
Đá Tinh Phép Thần Trị - Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 8% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 80% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây).1???
Đá Tinh Gậy Hắc Tôn - Tăng 130% tấn công và 92% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. (Giảm 40% máu tối đa nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).1???
Đá Tinh Cung Thần Tự - Tăng 130% tấn công và 92% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. (Giảm 40% máu tối đa nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).1???
Đá Tinh Đại Kết Giới - Khi bị tấn công, loại bỏ 80 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 3 giây. (Nghỉ: 5 giây)1???
Đá Tinh Khiên Rồng - Giảm 48% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 9000.1???
Đá Tinh Lực Chế Ngự - Tăng 210% năng lực tấn công nhưng giảm 23% tốc độ tấn công.1???
Đá Tinh Lực Cấm Kỵ - Khi bị tấn công, có 70% cơ hội giảm 100% tốc độ hồi Năng lượng của 2 Tướng địch ngẫu nhiên trong 3 giây và loại bỏ 100 điểm Năng lượng của địch. (Nghỉ: 3 giây). Khi tấn công, gây thiệt hại thực tế bằng 200% tấn công. (Không thời gian dừng.)1???
Đá Tinh Gió Chỉ Lệnh - Tăng 25% Né và 105% Máu tối đa.1???
Đá Tinh Phép Thần Trị - Khi HP dưới 40%, mỗi 0,5 giây hồi 9% HP và gây thiệt hại thực tế bằng 90% tấn công lên các mục tiêu xung quanh, đồng thời đi vào trạng thái vô địch, duy trì trong 2,5 giây (Nghỉ: 6,5 giây).1???
Đá Tinh Gậy Hắc Tôn - Tăng 165% tấn công và 107% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. (Giảm 40% máu tối đa nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).1???
Đá Tinh Cung Thần Tự - Tăng 165% tấn công và 107% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. (Giảm 40% máu tối đa nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).1???
Đá Tinh Đại Kết Giới - Khi bị tấn công, loại bỏ 90 điểm Năng lượng của tất cả các Tướng địch ở gần. Đồng thời Tiêu trừ vũ khí của chúng trong 3 giây. (Nghỉ: 5 giây)1???
Đá Tinh Khiên Rồng - Giảm 58% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 7000.1???