Đồ - Gói quà

Unknown

Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Tối đa 65000
Bán 16000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Chọn Mảnh Skin Siêu Cấp II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.7???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Hộp Chọn Đá Hồn Siêu Cấp II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.7???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.100???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Xu Sự Kiện - Nhận 1 Xu Sự kiện (Dùng tại trang Sự kiện).16???