Đồ - Gói quà

Rương Hộ Vệ

Rương Hộ Vệ Rương Hộ Vệ
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 2000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Mệnh Thần Tự - Tăng Lv Hộ Vệ Thần Tự. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ".90???
Đá Mệnh Hắc Tôn - Tăng Lv Hộ Vệ Hắc Tôn. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ".90???
Khế Ấn Tiên Tri - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.150???
Khế Ấn Sứ Giả - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.150???
Khế Ấn Chiến Thú - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.150???
Khế Ấn Thần Tự - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.150???
Khế Ấn Hắc Tôn - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.150???