Đồ - Gói quà

Gói Chọn Bùa Kỹ Năng I

Gói Chọn Bùa Kỹ Năng I Gói Chọn Bùa Kỹ Năng I
Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Tối đa 65000
Bán 1400 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 64???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 72???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 81???