Đồ - Gói quà

Gói Chọn Bùa Kỹ Năng Hiếm I

Gói Chọn Bùa Kỹ Năng Hiếm I Gói Chọn Bùa Kỹ Năng Hiếm I
Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Tối đa 65000
Bán 1800 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.3???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.1???