Đồ - Gói quà

Gói Chọn Vận Thạch Hiếm I

Gói Chọn Vận Thạch Hiếm I Gói Chọn Vận Thạch Hiếm I
Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Tối đa 65000
Bán 10000 Dầu

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh.2???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Vận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???