Đồ - Gói quà

Gói Chọn Siêu Hóa I

Gói Chọn Siêu Hóa I Gói Chọn Siêu Hóa I
Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Tối đa 65000
Bán 12800 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.60???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.8???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.4???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Ngọc Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.1???