Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Ma Thú Thánh

Gói Đá Tinh Ma Thú Thánh Gói Đá Tinh Ma Thú Thánh
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7.
Tối đa 65000
Bán 300000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Vòng Thời Gian - Tăng 99% Máu tối đa. Khi bị tấn công, khiến thời gian hồi phục chiêu thức của 3 Tướng địch ngẫu nhiên tăng 1 giây trong một lần (Nghỉ: 4 giây).1???
Đá Tinh Chất Cuồng Nộ - Giảm 36% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, khiến mục tiêu tấn công trong 3 giây tiếp theo, mỗi giây phải chịu thiệt hại của 5% Máu tối đa của chúng. (Hiệu ứng mỗi 6 giây chỉ tác động đến từng kẻ tấn công 1 lần.)1???
Đá Tinh Liệt Huyết - Giảm 33% Máu tối đa. Khi Tướng này dùng chiêu thức, bản thân hồi máu của 35% thiệt hại từ chiêu thức của mình gây ra.1???
Đá Tinh Cánh Tái Sinh - Tướng hồi sinh 1 lần và hồi máu của 40% Máu tối đa. Mỗi lần hồi sinh, Tướng không chịu thiệt hại trong 6 giây. Đồng thời tăng 155% tấn công và tốc độ tấn công trong 6 giây. (Nghỉ: 12 giây. Hiệu ứng này cũng áp dụng khi được các chiêu thức khác Hồi sinh.)1???
Đá Tinh Năng Lượng Đen - Tăng 133% Tấn công. Khi Tướng này tử vong, mỗi Tướng địch mất 70 Năng lượng. Trong 5 giây tiếp theo, mỗi 0.5 giây, mỗi Tướng địch mất 20 Năng lượng (Nghỉ: 5 giây).1???
Đá Tinh Vòng Tinh Linh - Tăng 85% Máu tối đa và 72% hiệu ứng trị liệu nhận được. Miễn dịch một lần với thiệt hại chí mạng.1???
Đá Tinh Thiết Huyết - Giảm 40% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, có 52% tỷ lệ miễn dịch với 2 trạng thái tiêu cực trong 3 giây tiếp theo. (Nghỉ: 3 giây)1???
Đá Tinh Ấn Trói Chặt - Khi bị tấn công, Phong ấn và giảm 50% tấn công của bên tấn công trong 4 giây. (Bên tấn công không chịu lại hiệu ứng này trong 7 giây tiếp theo.)1???
Đá Tinh Độc Mục Xương - Khi Tướng bước vào chiến trường, giảm 40% Né của 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên và tăng 50% thiệt hại mà các mục tiêu này phải chịu, duy trì 6 giây. (Nghỉ: 8 giây)1???