Đồ - Gói quà

Túi Ngọc

Túi Ngọc Túi Ngọc
Nhận số lượng Ngọc ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 35000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc30???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc40???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc50???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc60???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc80???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc120???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc240???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc600???