Đồ - Gói quà

Unknown

Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Tối đa 65000
Bán 18000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ.400???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh.400???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.120???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.400???