Đồ - Gói quà

Unknown

Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Chọn Siêu Hóa I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.4???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.30???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bụi Phép - Nhận Bụi Phép, dùng để tham gia sự kiện Đảo Nổi.40???