Đồ - Gói quà

Unknown

Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Tối đa 65000
Bán 22000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Pha Lê Tướng - Tuyển Tướng hoặc Đá Hồn từ các sự kiện Đài Tướng.10???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Hòm Chiến IX - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.10???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Hòm Chiến X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.5???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Xu Sự Kiện - Nhận 1 Xu Sự kiện (Dùng tại trang Sự kiện).8???