Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Hiếm V

Gói Đá Tinh Hiếm V Gói Đá Tinh Hiếm V
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv5.
Tối đa 65000
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 15Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Khiên Thần Trị - Khi bị tấn công, Tướng này và 2 Tướng đồng minh khác, mỗi Tướng sẽ hồi HP của 400% tấn công của Tướng này. (Nghỉ: 3 giây.) Mỗi khi bị tấn công, Tướng này tăng thêm 10% tấn công. (Cộng dồn đến 77%. Nghỉ: 5 giây.)1???
Đá Tinh Niềm Tin - Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 100% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,3 giây (Nghỉ 5 giây).1???